HỌNG, TRỤ CHỮA CHÁY

 Chạc 2 (1DN65 x 2DN50)  Chạc 2 (1DN65 x 2DN50)
1,200,000₫
 Chạc 3 (2 DN65 - 2 DN50)  Chạc 3 (2 DN65 - 2 DN50)
3,300,000₫
 Đầu trụ chữa cháy 2 họng DN65 (VN)  Đầu trụ chữa cháy 2 họng DN65 (VN)
1,400,000₫
 Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100  Đầu trụ chữa cháy 2DN65xDN100
2,300,000₫
 Đầu trụ chữa cháy V DN 65-114-65  Đầu trụ chữa cháy V DN 65-114-65
1,500,000₫
 Phụ kiện  Phụ kiện
2,750,000₫

Phụ kiện

2,750,000₫

Hết hàng
 Trụ chữa cháy 2DN65  Trụ chữa cháy 2DN65
1,050,000₫
 Trụ chữa cháy SS100/65-1.6  Trụ chữa cháy SS100/65-1.6
3,500,000₫
 Van góc  Van góc
290,000₫

Van góc

290,000₫